دسته: گزارش مهربانی

گزارش مهربانی ۳۵۱۴

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون خوش 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای کمک هزینه درمان مادر آبرومندی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۱۱میلیون و ۶۵۰هزار تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای گره‌گشایی از همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۵۱۰

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون خوش 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای کمک هزینه درمان پدر آبرومندی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۴۲میلیون تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای گره‌گشایی از همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۵۰۷

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون خوش 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای کمک هزینه ضروری برای خانواده ای که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۱۲میلیون تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای گره‌گشایی از همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۵۰۶

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای هزینه جراحی مادر آبرومندی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۲۶میلیون و ۴۲۵هزار تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۵۰۱

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای هزینه مسکن خانواده آبرومند سادات که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۳۵میلیون تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای رفع گرفتاری همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۵۰۳

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای هزینه مسکن خانواده آبرومند سادات که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۶۰میلیون تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای رفع گرفتاری همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۹۲ و ۳۴۹۷

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای هزینه مسکن دو خانواده آبرومند که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۴۰میلیون تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای رفع گرفتاری همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۷۹ تا ۳۴۹۹

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد زیر انجام گردید: ۳۴۷۹-برای پرداخت هزینه های کمک ضروری ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. ۳۴۸۴-برای پرداخت هزینه های کمک ضروری۵ میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. ۳۴۸۵-برای پرداخت هزینه های […]

گزارش مهربانی ۳۴۹۳

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای هزینه درمان پدر نیازمند مبتلا به پارکینسون که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۱۲میلیون و ۲۶۷هزار تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۹۰

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای هزینه های درمان و ترخیص جوان بیمار نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۱۱میلیون و ۴۲۸هزار تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات