۱۴ مرداد ۱۳۹۹

مجوز

خیریه همت از تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۰ کار خود را آغاز کرد.  پس از طی مراحل مقدماتی در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و ارسال نامه درخواست ثبت مجوز به پلیس امنیت ناجا و تائید سوابق موسسین، مجوز خیریه از نیروی انتظامی با شماره ۱۱۸۰۸اخذ گردید.

همچینین موسسه غیرتجاری به نام انجمن خیریه همت جوانان در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به شماره ۲۹۹۰۰ و با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۳۲۹۶ در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۱ ثبت شده است.

لینک آگهی تاسیس خیریه همت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

آگهی تغییرات مؤسسه انجمن خیریه همت جوانان به شماره ثبت ۲۹۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۳۲۹۶(مجمع عمومی)

آگهی تغییرات مؤسسه انجمن خیریه همت جوانان به شماره ثبت ۲۹۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۳۲۹۶(هیئت مدیره)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.