اساسنامه

متن ذیل اساسنامه انجمن خیریه همت جوانان از ابتدای تاسیس می باشد.

در سال ۱۳۹۵ برای تمدید مجوز فعالیت انجمن خیریه همت جوانان و بنا به اعلام و دستور پلیس امنیت نیروی انتظامی برخی از مواد اساسنامه اصلاح گردیده است که در ذیل؛ مواد اصلاحی جدید ذیل همان مواد قدیم جهت استحضار ذکر می گردد.

«بسمه تعالی»

فصل اول – کلیات و اهداف

ماده ۱

نام :    موسسه انجمن خیریه همت جوانان          است و در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار ” انجمن ” نامیده می‌شود .

ماده ۲

نوع فعالیت : کلیه فعالیتهای     انجمن         غیرسیاسی، غیرتجاری و غیرانتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران دقیقا طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. ضمنا      انجمن       از نوع موسسات مذکور دربند  الف ماده ۲ آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری مصوب ۵/۵/۱۳۳۷ موضوع مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت تلقی می گردد.

ماده ۳

(قدیم)

محل: مرکز اصلی ،   ایران                      استان                      تهران                شهرستان                 تهران

به نشانی تهران، خیابان ۱۷شهریور ایستگاه آشتیانی ها خیابان شهید درخشان خیابان کلاردشت کوچه تهرانی کیا پ۲۵ واقع است ودر صورت لزوم می تواند برابر مقررات تغییر ودرسایرنقاط داخل یا خارج کشور شعبه، نمایندگی یا دفتر دائر نماید.

(جدید)

محل : مرکز اصلی ایران استان تهران شهرستان تهران به نشانی : دروازه شمیران کوچه شهید محمدعلی نصرآبادی بن بست سیمین-اول پلاک۲  واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از موافقت نیروی انتظامی ، در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه نمایندگی یادفتر دایر نماید.

تبصره ۱: موسساتی که از نیروی انتظامی مجوز دریافت می نمایند، بدون کسب اجازه کتبی حق دریافت مجوز از سایر سازمانهای دیگر را ندارند.

تبصره ۲: منظور از مرجع صدور مجوز، نیروی انتظامی می باشد.

ماده ۴

(قدیم)

تابعیت:     انجمن                تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند و بنام            انجمن                 حق فعالیت سیاسی له یا علیه احزاب و گروههای سیاسی را نخواهند داشت.

(جدید)

تابعیت: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی و جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند و به نام انجمن حق فعالیت سیاسی له یا علیه افراد، احزاب و گروه های سیاسی نخواهند داشت.

ماده ۵

(قدیم)

مدت: فعالیت            انجمن                   از تاریخ تاسیس برای مدت           نامحدود               می باشد.

(جدید)

مدت : فعالیت انجمن از تاریخ تاسیس برای مدت نامحدود می باشد

ماده ۶

(قدیم)

دارائی اولیه:                انجمن             اعم از منقول و غیر منقول مبلغ             یک میلیون               ریال می باشد که توسط هیات موسس تماما پرداخت شده ودراختیار                  انجمن                قرارگرفته است.

(جدید)

دارایی اولیه: انجمن اعم از منقول و غیر منقول مبلغ یک میلیون ریال می اشد که توسط هئیت موسس تماماً پرداخت شده و در اختیار انجمن قرار گرفته است.

تبصره ۱- موسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان (موضوع ماده ۱۸ قاون مالیات های مستقیم ) ؛ هیئت امناء و مدیران موسسه از انجام هر گونه معامله با موسسه ممنوع می باشند.

تبصره ۲- موسسان یا صاحبان سرمایه موسسه حق هیچ گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی را ندارند.

ماده ۷

مهدی قمصریان فرزند حسین – زینب رشیدی مهر آبادی فرزند حسن به همراه شرکاء که  تصویر شناسنامه های برابر اصل ممهور به مهر مجتمع قضائی به اداره ثبت شرکتها و همراه با آدرس و مشخصات به نیروی انتظامی تحویل شده است .

(تبصره) – هیئت موسس بعداز تاسیس و انتخاب هیئت مدیره توسط مجمع عمومی از بین کاندیداها ، مسئولیتی در انجمن نخواهند داشت .

ماده ۸

(قدیم)

اهداف موسسه عبارتند از : خدمات نیکوکاری بشرح ذیل از محل کسب درآمداز دارائی موسسه همراه با عوائد خیریه ، موضوع ماده (۳۱) اساسنامه :

۱- کمک و حمایت از خانواده ها و افراد محروم و بی سرپرست و ایتام

۲- کمک به امر حمایت و خریدجهیزیه و ملزومات ازدواج و هزینه های مرتبط برای نیازمندان

۳- فعالیت در تامین بودجه جهت پرداخت کمک هزینه ودیعه و اجاره مسکن و همچنین هزینه های بهداشتی ودرمانی و تحصیلی به خانواده های نیازمند

۴- فعالیت در تامین بودجه جهت تعمیرات و خرید لوازم منزل برای خانواده های نیازمند

۵- فعالیت در تامین بودجه جهت خرید موادغذایی، ارزاق ، پوشاک و سایر ملزومات مورد نیاز خانواده های نیازمند

(جدید)

اهداف انجمن عبارتند از :

۱- کمک و حمایت از خانواده ها و افراد محروم و بی سرپرست و ایتام

۲- کمک به امر حمایت و خریدجهیزیه و ملزومات ازدواج و هزینه های مرتبط برای نیازمندان

۳- فعالیت در تامین بودجه جهت پرداخت کمک هزینه ودیعه و اجاره و تهیه مسکن و همچنین هزینه های بهداشتی ودرمانی و تحصیلی به خانواده های نیازمند

۴- فعالیت در تامین بودجه جهت تعمیرات و خرید لوازم منزل برای خانواده های نیازمند

۵- فعالیت در تامین بودجه جهت خرید موادغذایی، ارزاق ، پوشاک و سایر ملزومات مورد نیاز خانواده های نیازمند

ماده ۹

(قدیم)

طرحها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه  پیش بینی شده و بنحوی با وظائف یکی از وزارتخانه ها یا سازمانهای دولتی ارتباط دارد پس از کسب موافقت و با نظارت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد

(جدید)

طرح ها و برنامه ها و سایر اقدام ها

طرح ها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده و به نحوی با وظایف یکی از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی ارتباط دارد، پس از کسب موافقت و با نظارت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذی ربط به مرحله اجرا در خواهد آمد.

ماده ۱۰

(قدیم)

فعالیت اعضاء اعم از هیات موسس،‌هیات امناء هیات مدیره، مدیر عامل و قائم مقام وی و بازرسان افتخاری بوده واعطای هرگونه تسهیلات از امکانات موسسه برای اعضاء ممنوع است.

تبصره : هیئت مدیره می تواند با تصویب و تشخیص اکثریت اعضاء حداکثر تا معادل ۱۰% از درآمد موسسه را با توجه به فعالیت تمام وقت مدیرعامل  یا قائم مقام او ؛ بعنوان حقوق و پاداش و به دیگر ارکان     انجمن      بلحاظ تلاش مضاعف در راه رسیدن به اهداف تعیین شده ؛ در نظر بگیرد.

(جدید)

فعالیت اعضاء از هیئت موسس، هیئت امنا، هیئت مدیره و قائم مقام وی و بازرسان افتخاری بوده و اعطای هرگونه تسهیلات و حقوق از امکانات موسسه برای اعضا ممنوع است.

تبصره : هیئت امناء می تواند با تصویب و تشخیص اکثریت اعضاء و با توجه به فعالیت تمام وقت مدیر عامل مبلغی را برابر با قانون کار به عنوان حقوق برای وی در نظر بگیرند.

به طور کلی هیئت مدیره می تواند هر مقدار معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب هیئت امناء می باشد به نام انجمن انجام دهد.

تبصره ۱- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت هیئت امناء است هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت اهداف انجمن دارا می باشد.

تبصره ۲- هیئت مدیره می تواند از بین خود یا خارج از ترکیب اعضاء هیئت امناء یک نفر شخص حقیقی ایرانی و خوشنام را به مدیریت عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات، مدت تصدی وحق الزحمه او را تعیین نماید.

مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی انجمن است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به وی تفویض      می گردد نماینده انجمن محسوب شده و از طرف انجمن حق امضاء دارد.

تبصره ۳- اگر مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد، دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود، اما انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد.

تبصره ۴- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای دو نفر از اشخاص زیر و مهر انجمن معتبر خواهد بود

مدیر عامل و خزانه دار ، رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار .

فصل دوم – ارکان انجمن

ماده ۱۱

ارکان: انجمن عبارتند از : ۱– مجمع عمومی .  ۲– هیئت مدیره .  ۳- مدیر عامل .  ۴-  بازرسان  .

ماده ۱۲

مجمع عمومی هیات امناء به تعداد        ۹         نفر تشکیل و عالیترین مرجع تصمیم گیری در          انجمن        می باشند که بصورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

تبصره : در صورت استعفا یا فوت هر یک ازعضاء هیئت امناء عضو جانشین، در اولین جلسه تعیین و انجام وظیفه خواهد نمود.

ماده ۱۳

*مجمع عمومی عادی هیات امنا سالی یکبار در         مرداد           ماه تشکیل خواهد شد .   برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک اعضاء و جهت تصویب هر موضوعی نیز رای موافق اکثریت اعضاء حاضر ضرورت دارد.

*دعوت برای مجامع عمومی کتبی بوده و حداقل تا ۱۵روز قبل از تشکیل آن به اطلاع کلیه اعضاء خواهد رسید در صورتیکه در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد،‌جلسه دوم به فاصله ۱۵ روز تشکیل و با هد تعداد اعضاء حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

مجمع عمومی عادی هیات امناء ممکن است بنا به ضرورت قبل از سررسید مجمع عمومی عادی بصورت فوق العاده در اموری که از وظایف مجمع عمومی عادی است به تقاضای هیات مدیره،‌بازرس  (بازرسان)  یا یک سوم اعضای هیات امناء تشکیل گردد.

ماده ۱۴

وظایف مجمع عمومی عادی هیات امنا

۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره ( اصلی و علی البدل ) و بازرسان ( اصلی و علی البدل )

۲-  استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس ( بازرسان ).

۳– تعیین خط مشی کلی.

۴- بررسی و تصویب پاره ای پیشنهادات هیئت مدیره.

۵- تعیین عضو جانشین هیات امناء طبق مندرجات تبصره ماده ۱۲

۶- تصویب ترازنامه و بودجه.

۷- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها.

ماده ۱۵

مجمع عمومی فوق العاده هیات امنا با شرایط زیر تشکیل خواهد شد :

– با درخواست هیئت مدیره یا بازرس

– با درخواست یک سوم اعضاء هیات امناء

تبصره: مجمع عمومی فوق العاده هیات امنا جهت رسمیت همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت.

ماده ۱۶

وظایف مجمع عمومی هیات امناء فوق العاده:

۱– تصویب تغییرات اساسنامه.

۲– بررسی و تصویب یا رد انحلال انجمن.

۳– عزل بعضی از اعضاء یا کل اعضای هیئت مدیره و بازرسین، قبول و بررسی استعفاء اعضای هیئت مدیره و بازرسین و انتصاب اعضای علی البدل و تعیین کسری اعضاء تا سر رسید مجمع عمومی عادی.

۴- تغییر نشانی.

۵- افزایش یا کاهش سرمایه.

ماده ۱۷

مجامع عمومی هیات امناء توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و یک ناظر اداره می شوند.

تبصره :اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی هیات امناء انتخاب خواهندشد.

ماده ۱۸

انجمن                  دارای هیئت مدیره ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود . در صورتیکه در آمد وهزینه های      انجمن            از طریق اعضاء تأمین شود این تعداد می تواند به سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل تقلیل یابد.

تبصره ۱ : جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق معتبر خواهد بود.

تبصره ۲ : شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هریک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غائب خواهد بود.

تبصره ۳ : انتخاب مجدد هیئت مدیره بلامانع است.

ماده ۱۹

در صورت استعفاء  یا  فوت  یا سلب شرایط  از هریک از  اعضای هیئت مدیره  ، عضو علی البدل  برای مدت  باقیمانده هیئت مدیره  بجای عضو اصلی انجام وظیفه  خواهد نمود.

ماده ۲۰

هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر     یک ماه           یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نائب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.

* فاصله بین ابلاغ دعوتنامه و یا تلفن با تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.

ماده ۲۱

اعضای هیئت مدیره حداکثر تا یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نائب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود. حدود اختیارات آنها را آئین نامه داخلی مشخص می نماید.

ماده ۲۲

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب خواهد شد . انتخاب مجدد هیئت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و هیئت مدیره موظف است حداکثر سه ماه قبل از پایان تصدی خود، از مجمع عمومی عادی بمنظور انتخابات هیئت مدیره جدید دعوت نماید هیئت مدیره  حداقل ده روز قبل از پایان تصدی خود  نتیجه انتخابات را  به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد نمود.

ماده ۲۳

هیات مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظائف و اختیارات آن در چهار چوب اساسنامه بشرح ذیل می باشد :

حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات  هیات امنا، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضائی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم،  تعیین حکم  و تعیین وکیل  و عزل آن،  قطع و فصل دعاوی  از طریق سازش (مصالحه)  و در صورت اقتضاء تفویض  و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل بغیر.

بطور کلی هیئت مدیره می تواند هر مقدار معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب هیات امنا می باشد بنام       انجمن          انجام دهد.

( تبصره ۱ ) – جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام در باره آنها در صلاحیت هیات امنا است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط  بر رعایت حدود اهداف انجمن              دارا می باشد.

( تبصره ۲ ) – هیئت مدیره می تواند از بین خود یا خارج، یک نفر شخص حقیقی ایرانی و خوشنام را به مدیریت عامل انتخاب نموده و حدود و اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید. مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی انجمن               است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره  به  وی تفویض می گردد  نماینده       انجمن محسوب  شده و از طرف      انجمن          حق امضاء دارد.

( تبصره ۳ ) – اگر مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد ؛   دوره مدیریت عامل او از مدت عضویتش در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود، لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد.

( تبصره ۴ ) – کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای دو نفر از اشخاص ذیل و با مهر       انجمن   معتبر خواهد بود:

رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس، خزانه دار، مدیرعامل

ماده ۲۴

هیات امناء یک نفر را بعنوان بازرس اصلی  و  یک نفر را  بعنوان بازرس علی البدل  برای مدت یکسال  انتخاب خواهد نمود .

( تبصره ۱ ) – انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده ۲۵

وظائف بازرس بشرح زیر است:

وظائف بازرس بشرح ذیل می باشد:

۱– بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای هیات امناء.

۲– مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع هیات امناء.

۳– گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به هیات امناء.

۴– اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارائی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار هیات امناء گذاشته اند.

(تبصره) – بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید.

ماده۲۶

بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات    انجمن       اجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده هیات امناء را بنماید.

ماده ۲۷

(قدیم)

در صورت فوت یا استعفاء یا معذوریت بازرس اصلی یا سلب شرایط از او ، بازرس علی البدل به جای او انجام وظیفه خواهد نمود.

(جدید)

در صورت فوت یا استعفاء یا معذوریت بازرس اصلی یا سلب شرایط از او، بازرس علی البدل به جای وی انجام وظیفه خواهد نمود.

ماده ۲۸

(قدیم)

هیئت مدیره و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوی هیات امناء تعیین و معرفی نشده اند به مسئولیت خود باقی خواهندبود.

(جدید)

هیئت مدیره و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوی هیئت امناء تعیین و معرفی نشده است به مسئولیت خود باقی خواهند بود.

فصل سوم – بودجه و مواد متفرقه

ماده ۲۹

(قدیم)

بودجه         انجمن              از طریق دریافت هدایا، اعانات، قبول وصیت، وقف، حبس، فعالیت های مجاز در چهار چوب اهداف و سایر کمک های مردمی، دولتی یا بین الملی تامین می شود.

( تبصره ۱ ) – انتشار و فروش قبض جهت اخذ کمکهای مردمی در معابر و اما کن عمومی و خصوصی ممنوع است.

( تبصره ۲ ) – برپائی چادر و نصب صندوق در معابر عمومی پس از تائید شهرداری منطقه و با اطلاع کتبی به نیروی انتظامی امکان پذیر است.

( تبصره ۳ ) – نصب صندوق صدقات در اما کن خصوصی با موافقت کتبی مالک یا مالکین بلامانع است.

( تبصره ۴ ) – کمکهای نقدی افراد باید از طریق سیستم بانکی به حساب موسسه منظور ؛ یا در قبال ارائه رسید در محل موسسه دریافت شود و کمکهای جنسی نیز در قبال ارائه رسید به اهداءکننده صورت گیرد.

( تبصره ۵ ) – هر گونه کمکهای ( خارجی ) بین المللی قبل از دریافت بایستی بانظر مرجع صدور مجوز صورت گیرد و شرح کمکهای دولتی بایستی بلافاصله به مرجع صدور مجوز گزارش شود.

*فعالیتهای مجاز به فعالیتهای قانونی که بر اساس ضوابط و مقررات جاری کسب درآمد صورت می گیرد گفته می شود مشروط به اینکه این درآمد پیرامون فعالیت در چارچوب اهداف اساسنامه انجام پذیرد و به لحاظ غیرتجاری بودن موسسه هرگونه عملی و داد و ستدی که د رکلمه تجارت صورت گیرد، ممنوع است.

(جدید)

بودجه : انجمن از طریق دریافت هدایا ، اعانات ، قبول وصیت، وقف ، حبس، صدقات و فعالیت های مجاز در چارچوب های اهداف و سایر کمک های مردمی ، دولتی یا بین المللی تأمین می شود.

تبصره ۱- انتشار و فروش قبض جهت اخذ کمک های مردمی در معابر و اماکن عمومی و خصوصی ممنوع است .

تبصره ۲- برپایی چادر و نصب صندوق در معابر عمومی پساز تایید شهرداری منطقه و با اطلاع کتبی مرجع صدور پروانه فعالیت امکان پذیر است.

تبصره ۳-جمع آوری اعانات مردمی از طریق توزیع صندوق در اماکن خصوصی ( به تعداد و محل مشخص) منوط به اخذ مجوز از مرجع صادر کننده پروانه فعالیت موسسه و باموافقت کتبی مالک یا مالکین می باشد.

تبصره ۴ کلیه دریافت ها و پرداخت های موسسه باید ازطریق حساب بانکی صورت پذیرد و موسسه موظف است کلیه عملکرد مالی خود را در دفاتر مالی مربوط ثبت نماید. کمک های غیر نقدی نیز در قبال ارائه رسید به اهداء کننده صورت گیرد.

تبصره ۵- موسسه موظف است گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع صدور پروانه فعالیت خود ارائه نماید.

تبصره ۶- هرگونه کمک های (خارجی ) بین المللی قبل از دریافت بایستی با نظر مرجع صدور مجوز صورت گیرد و شرح کمک های آن بایستی بلافاصله به مرجع صدور مجوز گزارش شود.

تبصره ۷- نحوه جمع آوری کمک های مردمی موسسات براساس (دستورالعمل صدور مجوز و نظارت بر جمع آوری کمک های مردمی تشکل های غیر دولتی و موسست خیریه )  صورت می پذیرد.

*فعالیت های مجاز به فعالیت های قانونی که براساس ضوابط و مقررات جاری کسب در آمد صورت میگیرد گفته می شود مشروط به اینکه این در آمد پیرامون فعالیت در چارچوب اهداف اساسنامه انجام پذیرد و به لحاظ غیر تجاری بودن موسسه هر گونه عملی و داد و ستدی که در کلمه تجارت صورت گیرد ممنوع است.

ماده ۳۰

هیچیک از ارکان          انجمن           اعم از هیئت امنا، مدیره ،‌مدیر عامل ، بازرسین حق معامله ،‌برداشت یا تخصیص در آمد               انجمن           موسسه را به نفع خود یا دیگران نخواهد داشت و کلیه درآمد های موسسه صرفا جهت تقویت بنیه مالی    انجمن         و در راستای اهداف هزینه خواهد داشت.

تبصره – تخطی از مواد ۲۹ و ۳۰ اساسنامه سوء استفاده مالی محسوب و مرتکب یا مرتکبین برابر قوانین جزائی کشور تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

ماده ۳۱

درآمد وهزینه های         انجمن               در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هر سال مالی به مراجع ذیربط ارائه خواهد شد.

(تبصره ۱ ) – کلیه وجوه مازاد بر هزینه های        انجمن            در حساب مخصوصی بنام انجمن خیریه همت جوانان            نزد یکی از بانکهای رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد .

( تبصره ۲ ) – سال مالی         انجمن         منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود.

ماده ۳۲

بازرسان وزارت امور اقتصاد و دارائی و نیروی انتظامی در هر مقطع از زمان صلاح بدانند می توانند از کلیه دفاتر و امور داخلی انجمن بازدید و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی برابر مقررات برخورد نمایند .

ماده ۳۳

هیات امناء             می تواند آئین نامه اجرایی این اساسنامه را تهیه و بعد از تصویب هیات مدیره و تائید مرجع صدور مجوز به مرحله اجرا در آورد.

ماده ۳۴

کلیه مدارک، پرونده ها، نوشتجات، در دفتر مرکزی           انجمن           نگهداری می شود. مکاتبات رسمی انجمن           با امضای رئیس هیات مدیره در دفاتر مخصوص و در غیاب او نائب رئیس هیات مدیره و با مهر      انجمن             معتبر خواهد بود.

(تبصره) – مصوبات و صورتجلسات هیات امناء و هیات مدیره در دفاتر مخصوص بترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده ۳۵

هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و صورت جلسات          انجمن          در صورتی معتبر است که به تائید نیروی انتظامی ذیربط رسیده باشد.

ماده ۳۶

محل موسسه  و اقامتگاه اعضای هیات مدیره  و اشخاص صاحب امضاء  و تغییرات بعدی آن  باید به اطلاع نیروی انتظامی ذیربط برسد و مادامیکه اطلاع داده نشده، استناد به آن معتبر نخواهد بود.

ماده ۳۷

انجمن         دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیات امناء برابر مقررات تهیه خواهد شد.

( تبصره ) – هیات مدیره در حفظ و حراست از پروانه فعالیت، مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد و در صورت مفقود شدن مراتب ضمن آگهی در روزنامه تعیین شده به نیروی انتظامی ذیربط اطلاع داده شود.

ماده ۳۸

در صورت انحلال        انجمن            مجمع عمومی فوق العاده پنج نفر را بعنوان هیئت تصفیه انتخاب و این هیئت موظف خواهدبود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهیها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارائی مسلم     ( اعم از منقول و غیرمنقول ) دارائی       انجمن          را با تصویب مجمع عمومی و تحت نظارت کمیته ای مرکب از نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه و نمایندگان وزارت امور اقتصاد و دارائی و نیروی انتظامی به یکی از مراکز غیر انتفاعی عام المنفعه داخل کشور واگذار نماید. هیئت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اموال و املاک واگذارشده را به مراجع ذیربط ارائه نماید.

ماده ۳۹

انتشار هرگونه مطبوعه ای پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام خواهد شد.

ماده ۴۰

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است وفق عمومات قانون تجارت عمل خواهدشد.

 ماده ۴۱

این اساسنامه که مشتمل بر ۳ فصل و ۴۱ ماده و ۲۲ تبصره در نشست مورخ ۲۵/۰۶/۹۳ هیات مؤسس و هیات امناء به تصویب رسید.

۱ دیدگاه

 1. سلام. اکثر خیریه ها مشکل شفافیت مالی دارند،درآمد و هزینه ها باهم همخوانی ندارد. آیا خیریه همت گزارش ترازمالی سالیانه دارد و به دستگاه نظارتی ارائه نموده؟
  ****
  پاسخ:
  باسلام و احترام
  یکی از اساسی ترین پایه های اقدامات خیریه همت از ابتدای تاسیس شفافیت و اطلاع رسانی به هنگام در کلیه اقدامات به ویژه در حوزه امور مالی است.
  همچنین به استحضار می رساند گزارش های مالی خیریه از جمله ترازمالی و سایرگزارشهای مرتبط به صورت سه ماهه، شش ماهه و سالیانه به نهادهای نظارتی و مالیاتی ارائه و به صورت منظم تاییدیه های مرتبط را دریافت کرده است.
  همچنین هر یک از مخاطبین و همراهان گرامی خیریه می توانند با مراجعه حضوری به دفتر خیریه همت و درخواست اطلاعات مورد نیاز، در جریان جزئیات کلیه اقدامات خیریه قرار گیرند..
  با احترام وافر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *