دسته: گزارش مهربانی

گزارش مهربانی ۳۵۹۰

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ دلتون شاد با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای کمک هزینه درمان پدر بیماری که گزارش ایشان منتشر شده بود مبلغ ۲۵میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۵۹۷

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ دلتون شاد با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای کمک هزینه تحصیل دانش آموزان استثنایی که گزارش ایشان منتشر شده بود مبلغ ۵۰میلیون تومان جمع‌آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای سربلندی همه دانش آموزان صلوات

گزارش مهربانی ۳۵۹۲

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ عزت زیاد ا لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای کمک هزینه ودیعه مسکن خانواده آبرومندی که گزارش ایشان منتشر شده بود مبلغ ۵۰میلیون تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۵۹۱

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ دلتون خوش ا لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای کمک   هزینه درمان بیمار آبرومندی که گزارش ایشان منتشر شده بود مبلغ ۷۶میلیون تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۵۸۸

السلام علیک یا صاحب الزمانسلام ?با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای کمک هزینه ودیعه مسکن خانوار آبرومندی که گزارش ایشان منتشر شده بود مبلغ ۴۰میلیون تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۵۸۷

السلام علیک یا صاحب الزمانسلام ?با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای کمک هزینه درمان پدر بیمار آبرومندی که گزارش ایشان منتشر شده بود مبلغ ۸میلیون و ۷۳۷هزار تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۵۸۶

السلام علیک یا صاحب الزمانسلام ?با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای کمک هزینه درمان مادر بیمار آبرومندی که گزارش ایشان منتشر شده بود مبلغ ۱۴میلیون و ۷۰۰هزار تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۵۸۴

السلام علیک یا صاحب الزمانسلام ?با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای کمک هزینه درمان خانواده بیمار نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود مبلغ ۱۰میلیون تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۵۸۱

السلام علیک یا صاحب الزمانسلام ?با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای کمک هزینه درمان بیمار نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود مبلغ ۱۸میلیون تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۵۷۹

السلام علیک یا صاحب الزمانسلام ?با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای کمک هزینه درمان بیمار نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود مبلغ ۴میلیون و ۳۰۰هزار تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات