Category: گزارش مهربانی

گزارش مهربانی 3593 تا 3619

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد زیر انجام گردید: 3593 -برای پرداخت کمک هزینه های ضروری فرد نیازمند 10 میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. 3594-برای پرداخت کمک هزینه های درمان فرد نیازمند 2 میلیون و 340 هزار تومان جمع‌آوری و […]

گزارش مهربانی کمک ضروری

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ خداقوت🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای کمک ضروری برای پرداخت بخشی از بدهی و ممانعت از زندان رفتن فرد آبرومندی که گزارش ایشان منتشر شده بود مبلغ ۵۰میلیون تومان جمع‌آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای رفع گرفتاری همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی کمک ضروری خانواده آبرومند

السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده سلام؛ خداقوت 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای کمک ضروری خانواده آبرومندی که گزارش ایشان منتشر شده بود مبلغ ۵۰میلیون تومان جمع‌آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای رفع گرفتاری همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ودیعه مسکن خانواده آبرومند

السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده سلام؛ خداقوت 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای کمک هزینه ودیعه مسکن خانواده آبرومندی که گزارش ایشان منتشر شده بود مبلغ ۲۰میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای رفع گرفتاری همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی درمان فرد آبرومند

السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده سلام؛ خداقوت 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای کمک هزینه درمان آبرومندی که گزارش ایشان منتشر شده بود مبلغ ۲۵میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ودیعه مسکن خانواده آبرومندی

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ دلتون شاد 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای کمک ودیعه مسکن خانواده آبرومندی که گزارش ایشان منتشر شده بود مبلغ ۲۰ میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی خانم جوان

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ دلتون شاد 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای کمک هزینه درمان خانم جوان بیماری که گزارش ایشان منتشر شده بود مبلغ ۷۰میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۵۹۰

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ دلتون شاد با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای کمک هزینه درمان پدر بیماری که گزارش ایشان منتشر شده بود مبلغ ۲۵میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۵۹۷

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ دلتون شاد با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای کمک هزینه تحصیل دانش آموزان استثنایی که گزارش ایشان منتشر شده بود مبلغ ۵۰میلیون تومان جمع‌آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای سربلندی همه دانش آموزان صلوات

گزارش مهربانی ۳۵۹۲

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ عزت زیاد ا لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای کمک هزینه ودیعه مسکن خانواده آبرومندی که گزارش ایشان منتشر شده بود مبلغ ۵۰میلیون تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات