حمایت کنید

جهت حمایت از خیریه همت میتوانید کد درج شده در زیر هر یک از بنرها را در وب سایت خود قرار دهید.

بنر در سایز ۱۲۰*۱۲۰ (متحرک)(gif)

بنر در سایز ۱۰۰*۶۰۰ (png)

بنر در سایز ۱۲۰*۱۲۰(png)

بنر در سایز ۱۲۰*۱۲۰(png)

بنر ثابت کنار سایت(png)

بنر در سایز ۴۶۸*۶۰

بنر در سایز ۱۲۰*۲۴۰

بنر در سایز ۱۲۰*۱۲۰

بنر فلش در سایز ۱۳۰*۱۳۰

بنر فلش در سایز ۴۸۶*۶۰