۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

دسته: گزارش مهربانی

گزارش مهربانی ۳۳۰۱

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر برای پرداخت هزینه ی درمان فرد نیازمند ۱۸ میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۲۹۹

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر برای پرداخت کمک هزینه ی ودیعه مسکن فرد نیازمند ۱۰ میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۲۹۴_ ۳۲۹۸

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد زیر انجام گردید:۳۲۹۴-برای پرداخت هزینه های درمان فرد نیازمند ۶ میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.۳۲۹۵-برای پرداخت هزینه تعمیر تبلت فرد نیازمند ۱ میلیون ۷۰۰ هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.۳۲۹۶-برای پرداخت هزینه های درمان […]

گزارش مهربانی ۳۲۹۳

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر برای خرید ۴ عدد تبلت برای افراد نیازمند ۱۴ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۲۹۲

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر برای پرداخت کمک هزینه جهیزه فرد نیازمند ۶ میلیون ۶۵۰ هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۲۸۲_ ۳۲۹۱

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد زیر انجام گردید:۳۲۸۲-برای پرداخت هزینه های درمان دندان پزشکی فرد نیازمند ۴میلیون و ۱۰۰ تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.۳۲۸۴-برای پرداخت کمک هزینه جهیزیه فرد نیازمند ۱میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.۳۲۸۶-برای پرداخت هزینه های درمان […]

گزارش مهربانی ۳۲۸۷

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر برای پرداخت هزینه های درمان و ترخیص جوان نیازمند ۶۰میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۲۸۵

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر برای پرداخت هزینه های درمان فرد نیازمند ۳۸ میلیون و ۵۰۰ تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۲۸۳

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر برای پرداخت هزینه های درمان فرد نیازمند ۱۸ میلیون و تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۲۸۱

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر برای پرداخت هزینه های درمان پدر قطع نخاعی نیازمند ۱۴میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات